Tjenester

Hoved-/Fagplaner VVA

Vi har lang erfaring med utarbeidelse av hoved- og fagplaner innen vei, vann og avløp. F.eks. hovedplaner vann/avløp, saneringsplaner, investeringsplaner, m.fl.

Prosjekt, byggeledelse og kommunalteknikk

Vi har lang erfaring med prosjekt og byggeledelse ved sanering og nybygg innen anlegg (VVA) Flere av våre ansatte har tidligere erfaring fra kommune og anleggsbransjen.

Grunnerverv

Ofte kan arbeidet med å komme frem til avtaler og rettigheter om grunn være en krevende del av et prosjekt. Siden dette er grunnleggende for å kunne iverksette tiltak er det ofte meget viktig å komme til rask enighet. Vi har meget god kunnskap og lang erfaring i å gjennomføre grunnervervsprosesser.

 

Overvannshåndtering

Vi utarbeider overvannsrapporter med detaljerte beregninger, og detaljprosjektering av valgt løsning på overvannshåndtering.
Vi har erfaring med:Overvannsberegning / dimensjonering

  • Fordrøyningsmagasin og inflitasjonsløsning

  • Rengbed

  • Bekkeåpninger

  • Flomkart

Utredning

Utredning av tekniske tiltak herunder vei, vann og avløpsprosjekter utføres ofte i nært samarbeid med oppdragsgiver. Tilsvarende utføres utredning innen andre områder som driftsorganisering, investeringsvurderinger, m.m.

Landmåling/Gemini/DAK

Vi har meget god kompetanse med bruk i Gemini VA, Gemini Utforsker, Gemini Terreng, Civil 3D, autocad med Vardak og InfraWorks. I tillegg utfører vi landmålingstjenester.